Yoga Team

Sarah Scholz 

 

Yinyasa 

 

 

Marie Höcker

 

Vinyasa / Jivamukti

 

 

Ruby Jones

 

Power Yoga / Yinyasa

 

  

Janine Behrendt 

 

Jivamukti / Yin Yoga

 

 

Tim Groen 

 

Jivamukti /  Hatha

 


Noelia Muñoz

 

Vinyasa / Hatha

 

  

Luigi Russo

 

Vinyasa